از بهترین راه مقابله با آسیب های ماهواره و ابزار رسانه ای تقویت فرهنگ خودی بومی ملی و دفاع از ارزش های ملی ارتقای سطح آگاهی خانواده برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان ترویج الگوهای رفتاری مناسب در خانواده و اجتماع است. آسیب های اینترنت و ماهواره بر دختران دجال واره

ادامه مطلب

از بهترین راه مقابله با آسیب های ماهواره و ابزار رسانه ای تقویت فرهنگ خودی بومی ملی و دفاع از ارزش های ملی ارتقای سطح آگاهی خانواده برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان ترویج الگوهای رفتاری مناسب در خانواده و اجتماع است. آسیبهای اینترنت و ماهواره بر دختران

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها